با کپک سبز (تریکودرما) در سالن های پرورش قارچ دکمه ای …

blog0 پرورش

تریکودرما یا کپک سبز (Trichoderma aggressivum f. aggressivum) که در سابق به اسم Trichoderma harzianum شناخته می شد در صنعت قارچ کانادا از سال ۱۹۹۰ یک پاتوژن مخرب شناخته شده اند. مدیریت کاربردی مزرعه از این بیماری ها، از طریق بهسازی سیسم فاضلاب و اعمال بهداشت در پوشش دادن بذور اسپان، با قارچ کش benzimidazole و استفاده صحیح از مواد رشدی، انجام شده است.

مقدمه

 

حضور گونه تریکودرما T. aggressivum در سالن پرورش، کمپوست کاملاً عقیم ایجاد می کند درحالی‌که سایر گونه های تریکودرما، اجازه می دهد که قارچ در محیط آلوده و در کنار کلونی های تریکودرما، رشد کند. مکانیسم هایی که برای این تفاوت ها درون جنس ها گزارش شده است، ناشناخته هستند. ترکیبات ضد قارچ فرار و آنزیم کیتیناز، به عنوان عاملان این اثر متفاوت روی قارچ دکمه ای معرفی شده اند.

ترکیبات ضد قارچ چیست؟

 

ترکیبات استخراج شده از کشت مایع T. aggressivum و T. harzianum مانع از رشد قارچ دکمه ای سفید شد. عصاره خام از T. harzianum، مناطق بازدارنده رشد برای قارچ دکمه ای را بر روی آگار بیشتر از ۵/۲ برابر از T. aggressivum تولید می کند.

رینکر و آلم گزارش کردند که زمانی که کمپوست با T. aggressivum مورد حمله قرار گرفته بود، کمپوست قارچ بذرپاشی شده با نژاد قهوه ای به طور معنی دار قارچ بیشتری نسبت به کمپوست بذرپاشی شده با نژاد سفید تولید می کرد. عصاره ها از کشت مایع یک نژاد قهوه ای از قارچ دکمه ای (Sylvan strain SB65)، به طور معنی دار مناطق کوچک تر از بازدارندگی رشد را نسبت به نژاد سفید ایجاد می کند.

آنزیم کیتیناز چیست؟

 

مکانیسم هایی که در آن گونه های Trichoderma، بر سایر قارچ ها انگل می شوند، شامل رقابت بر سر فضا و مواد مغذی، پادزیستی و انتشار آنزیم های هیدرولیتیک هستند.

پادزیست: همان آنتی بیوتیک یا ماده ای که از یک میکروارگانیسم گرفته می شود که سایر میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

آنزیم های هیدرولیتیک: آنزیم های تجزیه کننده آب

تریکودرما

از آنجایی که T. aggressivum سریع‌تر از قارچ دکمه ای رشد می کند، کمپوستی که کاملاً به وسیله قارچ دکمه ای کلونی شده در مقایسه با کمپوستی که به تازگی بذرپاشی شده، کمتر به وسیله T. aggressivum آلوده می شود (رقابت کمتر). اگرچه آنتی بیوتیک ها در T. aggressivum اثبات نشده اند، گونه های تریکودرما مواد فرار و غیر فرار که رشد و توسعه گونه های قارچ را توقیف می کند، تولید می کنند.

تریکودرما

 

کروپک و همکاران ثابت کردند که ترکیبات فرار از T. aggressivum و T. harzianum، رشد قارچ دکمه ای را کاهش داد. T. harzianum آنزیم های لیتیک همانند پروتئاز، گلوکوناز و کیتیناز که دیواره سلولی قارچ را از بین می برد، دفع می کنند. این سهم آنزیم کیتیناز در ماهیت مخرب T. aggressivum نسبت به قارچ دکمه ای است که تحقیقات بیشتری را برای ما ایجاد می کند.

اندازه گیری فعالیت کیتینولیتیک در کشت مجزا نشان داد که نژادهای قهوه ای به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از نژاد سفید است.

گونه های تریکودرما:

 

مواد خاک پوششی یک عامل پیشرو در رشد قارچ و باکتری است. از جمله قارچ ها، گونه های مختلف Trichoderma هستند. رینکر و آلم تقریبا ۱۰ گونه از تریکودرما را در عملیات کشت قارچ در سطح تجاری معرفی کردند. این گونه های تخریب در کاهش تولید که بوسیله T. aggressivum رخ می داد را ایجاد نمی کنند. به هر حال آن ها بر کیفیت تولید قارچ در طول تولید یا پس از برداشت تاثیر می گذارند.

کاربرد مواد شیمیایی بر روی مواد خاکدهی در درون آب آبیاری، یک روش مورد استفاده برای مدیریت تریکودرما در خاکدهی است. بنومیل، یک ماده مؤثر بر ضد خاک‌پوششی، در سال ۲۰۰۳ از بازار حذف شد. برنامه تحقیقاتی ما، بررسی در هر دو شرایط آزمایشگاهی و کشت مزرعه ای برای قارچ کش هایی است که در کانادا و ایالات متحده ثبت یا مطرح گردیده است. قارچ کش های تولیدی شامل: بنومیل، کلروتالونیل، تیوبندازول و تیوفانات متیل است. در ارزیابی های آزمایشگاهی که در آن قارچ کش با محیط کشت آگار خنک شده ترکیب می شد، ثابت شد که گونه های مختلف تریکودرما در حساسیتشان به این قارچ کش ها متفاوت‌اند.

 در شرایط مزرعه که خاک پوششی با قارچ کش آبیاری شد، مشاهده شد که در کل بنومیل، تیوبندازول و تیوفانات متیل در کاهش تعداد تریکودرما در خاک پوششی مؤثر بودند در حالی که کلروتالونیل نبود.

Trichoderma aggressivum

Trichoderma aggressivum

 Trichoderma

Trichoderma viride

Trichoderma viride

مدیریت شیمیایی Trichoderma aggressivum:

 

Trichoderma aggressivum یک بیماری در قارچ دکمه ای است که باید به منظور پیشگیری، مدیریت شود. اسپورها چسبنده هستند و درنتیجه کاملاً قابل حمل هستند. در اوج این بیماری، اندام های تولیدمثلی این بیماری می تواند تقریباً در هر موقعیت ممکن در یک مزرعه آلوده، جدا شود. رعایت اصول بهداشتی کامل و جامع و بهداشت، در از بین بردن خطر در بسیاری از مزرعه ها، کمک کننده است.

 تیمار شیمیایی در پاسخ به حضور پاتوژن مؤثر نیست. به هر حال تیمار شیمیایی پیشگیری کننده مؤثر است. پوشش دانه های اسپان با قارچ کش های بندیمیدازول، (بنومیل، کاربندازیم و تیوبندازول) آلودگی را کاهش می دهد. این منجر به ثبت کاربندازیم در UK و بنومیل در کانادا به عنوان یک پوشش برای اسپان گردید. بنومیل از بازار حذف شده است و در کانادا از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ اجازه داده نمی شود که از آن بر روی اسپان قارچ استفاده شود.

یک قارچ کش جایگزین بندیمتانول (تیوفانات متیل)، در اکتبر ۲۰۱۳ در کانادا ثبت اضطراری را دریافت نمود.

در هر مرحله کمپوست با اسپورهای T. aggressivum به وسیله قرار دادن این اسپورها بر روی دانه های اسپان تیمار شده با بنومیل و تیوفانات متیل رقابت می کند. در هر دو آزمایش کلونی کپک سبز بر روی اسپان های تیمار شده با بنومیل مشاهده نشد. در رابطه با تیوفانات متیل، به ترتیب % ۳۳، ۵۰% و ۰ درصد آلودگی به وسیله T. aggressivum را نشان دادند. تفاوت اصلی در دو آزمایش رطوبت کمپوست بود (به ترتیب ۵/۶۸ و ۹/۶۵) که ممکن است برای تفاوت در قابلیت کمپوست به حساب آید.

محققان گزارش کردند که مکمل های قارچ دکمه ای ممکن است حمله کپک سبز را تشدید کنند که اگر مکمل با یک قارچ کش محافظت شود، آلودگی کاهش می یابد. محققان مشاهده کردند که به وسیله مخلوط تیوفانات متیل و با یک مکمل محافظت نشده یا ترکیب اسپان و تیمار مکمل، تأثیر آلودگی کپک سبز را بر روی عملکرد کاهش می دهد.

منبع: دیتا قارچ

 

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال 23,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال
     

شامل : گلهای ترک - گل یاس وحشی - گل مگنولیا - گل رز...

به همراه معرفی و بررسی انواع غذاهایی که با قارچ تهیه می شود

اموزش آشپزی با قارچ

اموزش آشپزی با قارچ

     
25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال 25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال 25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - اورجینال آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - اورجینال
     

به همراه معرفی و بررسی انواع غذاهایی که با قارچ تهیه می شود

شامل : گلهای ترک - گل یاس وحشی - گل مگنولیا - گل رز...

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

     
25,000 تومان خرید آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال 25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ  - اورجینال 16,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل  - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - اورجینال طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ - اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - اورجینال
     

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

     
22,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ  - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید قارچ به شکلی کامل و آسان - اورجینال طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ - اورجینال پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
20,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید قارچ به شکلی کامل و آسان  - اورجینال 18,000 تومان خرید طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ - اورجینال 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
جدیدترین مجموعه آموزش کشت و پرورش قارچ - اورچینال مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

همراه با گارانتی

پرورش قارچ خوراکی در منزل

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت گوجه گلخانه ای

     
23,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کشت و پرورش قارچ - اورچینال 25,000 تومان خرید مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی
     

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی آموزشی کشت صیفی جات گلخانه ای و آشپزی بانوان با قارچ - جدید و دارای گارانتی پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی
     

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

به زبان فارسی

به زبان فارسی

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 18,000 تومان خرید راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی 18,000 تومان خرید آموزشی کشت صیفی جات گلخانه ای و آشپزی بانوان با قارچ - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - جدید و دارای گارانتی خود اشتغالی از طریق تولید و پرورش انواع قارچ خوراکی - جدید و کامل - اورجینال
     

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

خود اشتغالی از طریق تولید و پرورش انواع قارچ خوراکی

     
17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی 23,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 23,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید خود اشتغالی از طریق تولید و پرورش انواع قارچ خوراکی - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فیلم های آموزشی پرورش قارچ صدفی و دکمه ای در منزل - جدید و کامل - اورجینال آموزش جامع کشت قارچ(شغلی مستقل و پر سود) - جدید و کامل - اورجینال طرح امکان سنجی تولید قارچ بهمراه آموزش جامع پرورش قارچ - جدید و کامل - اورجینال طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن در سال - جدید و کامل - اورجینال
     

فیلم های آموزشی پرورش قارچ صدفی و دکمه ای در منزل

آموزش تصویری تولید انواع قارچ خوراکی و طرح توجیهی جهت دریافت وام خود اشتغالی.

طرح امکان سنجی تولید قارچ بهمراه آموزش جامع پرورش قارچ.آموزش قدم به قدم تصویری

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش قارچ خوراکی

     
15,000 تومان خرید فیلم های آموزشی پرورش قارچ صدفی و دکمه ای در منزل - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش جامع کشت قارچ(شغلی مستقل و پر سود) - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح امکان سنجی تولید قارچ بهمراه آموزش جامع پرورش قارچ - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن در سال - جدید و کامل - اورجینال
     
     

Related Post

شاید دوست داشته باشید:

گانودرما لوسیدوم

این قارچ با عنوان پادشاه گیاهان دارویی (King of herbs) شناخته می شود و نام علمی آن گانودرما لوسیدوم است. […]

Ganoderma خواص گانودرما

گیاه گانودرما به تنظیم و حفظ تعادل سیستم های بدن کمک می کند، ثبات بدن را حفظ کرده و توازن […]

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit  رفته و Find […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.