گانودرما – بهین کاو

blog0 نوامبر 11, 2018

فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه و تعریف…………………………………………………………………………………………………………………..1 1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..2 1-2-1 گیاه افتیمون………………………………………………………………………………………………………………………2 1-2-2- قارچ گانودرما…………………………………………………………………………………………………………………3 1-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..4 […]

ادامه مطلب