آموزش خیاطی

انواع شلوار

2- الگوی شلوار با متد متریک

الگوی جلو

خط اتو : خطی به اندازۀ قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود می کنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم می کنیم.

بلندی فاق : از خط کمر به اندازۀ بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی رسم می کنیم. (بلندی فاق = یک چهارم دور باسن-3)

خط باسن : از خط کمر به اندازۀ بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم می کنیم.

خط زانو : از خط فاق تا دم پای شلوار را اندازه زده، (یک دوم این اندازه-5 سانت) را از خط فاق به طرف پایین رسم می کنیم.

خط بزرگی پیش : روی خط فاق از برخورد خط اتو با این خط به اندازۀ (یک دوازدهم دور باسن + 1.5) به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به طرف کمر رسم می کنیم.

از برخورد خط باسن با خط بزرگی پیش، (یک چهارم دور باسن + 0.5 سانت) را به طرف راست الگو جدا می کنیم.

برای پهنای فاق روی خط فاق به اندازۀ (یک شانزدهم دور باسن + 0.5 سانت) به طرف چپ می رویم.

روی خط کمر از خط بزرگی پیش، 1 سانت داخل شده و از این نقطه به شکل هلال به پهلوی فاق جلو وصل می کنیم.

برای زاویه هلال فاق جلو : 34 تا 40 = 3 ؛ 42 تا 48 = 3.25 ؛ 50 تا 58 = 3.5 خارج می شویم.

روی خط کمر از جلو به طرف پهلو به اندازۀ (یک چهارم دور کمر + 2.25) جدا می کنیم.

ساسونی در خط کمر روی خط اتو به پهنای 2 سانت و طول 10 سانت می سازیم.

(یک چهارم دم پا-0.5) را از طرفین خط اتو جدا می کنیم.

روی خط زانو از طرفین خط اتو به اندازۀ (یک چهارم دم پا-0.5) +1.3 برای سایز 34 تا 40 ، 1.5 برای سایز 42 تا 48 و 1.7 سانت برای سایز 50 تا 56 خارج می شویم.

خط داخل پا را از دم پا به زانو و سپس به فاق جلو وصل می کنیم. از فاق تا زانو را می توان با پیستوله کمی انحنا داد.

برای رسم خط پهلو از دم پا به زانو و سپس به خط باسن و بعد کمر وصل می کنیم.

** برای شلوار فاق کوتاه، بلندی فاق-3 می شود و بلندی باسن نیز-3

الگوی پشت

خط بزرگی پیش : از خط بزرگی پیش شلوار روی خط فاق به اندازۀ یک چهارم فاصله AB از اندازۀ پیش به طرف راست جدا می کنیم و از این نقطه به طرف خط کمر رسم می کنیم.

خط کمر جلو را ادامه می دهیم. روی خط کمر از بزرگی پشت 2 سانت داخل شده و 2 سانت بالا می رویم و از این نقطه به وسط خط بزرگی پشت وصل می کنیم. روی خط کمر به اندازۀ (یک چهارم دور کمر-4.25 سانت) جدا می کنیم.

پهنای فاق پشت : یک دوم پهنای فاق جلو که پس از فاق جلو خارج می شویم. از پهنای فاق پشت 0.5 سانت پایین می رویم.

زاویه فاق پشت : 34 تا 40 = 4.25 ؛ 42 تا 48 = 4.5 ؛ 50 تا 56 = 4.75

sewing-pattern-pants-2

همچنین ببینید :

Burda-Style-magazine-Collection-atige.ir_

Related Post

دسته‌ها: بانوان

دیدگاهتان را بنویسید