گانودرما – بهین کاو

blog0 پرورش , , ,

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه و تعریف…………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۱ گیاه افتیمون………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-۲- قارچ گانودرما…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵-۱- هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۵-۲- اهداف جزئی طرح…………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- سرطان پستان………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران…………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲-۱- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها…………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-۲- ژن­های سرکوب کننده تومور………………………………………………………………………………………۱۲

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

۲-۱-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۳-۱- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۳-۱-۱- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان…………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۳-۱-۲- بافت چربی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۳- استروژن و پروژسترون…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۴- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۵- هورمون پرولاکتین…………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۳-۱-۶- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)……………………………………..۱۶

۲-۱-۳-۱-۷- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..۱۷

۲-۱-۳-۱-۸- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان پستان……………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۴- روش­های درمانی سرطان پستان………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۱- پرتو درمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۲- درمان­های دارویی……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان پستان………………………………………………………………۲۲

۲-۲- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC)……………………………………………………………..۲۳

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

۲-۲-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۲-۱- انکوژن­ها………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۲-۲- ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۲-۳- ژن­های مهارکننده تومور……………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲-۲-۴- مرگ برنامه­ریزی شده (آپوپتوزیس)……………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۳-۱- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۳-۱-۱- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..۳۰

۲-۲-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۴- روش­های درمانی سرطان کلیه…………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه…………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۵-۱- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه…………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۵-۲- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه…………………………………..۳۲

۲-۳- لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴- لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱-۳- افتیمون Cuscuta Pentagona………………………………………………………………………………………………………..۳۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

۲-۱-۳- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum …………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- برنامه­های پیشبینی شده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۲- ابزارها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۱- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۲-۲-لاین سلولی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۳- گروه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۴- برنامه اجرایی و سنجش……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۱- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۲- برنامه اجرایی و سنجش­ها………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۴-۲-۱- پاساژ لاین سلولی………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۴-۲-۲- انجماد لاین سلولی…………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۴-۲-۲-۱- روش کار……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۴-۲-۲-۲- ذوب لاین سلولی منجمد……………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۴-۲-۳- شمارش سلولی…………………………………………………………………………………………………………۵۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

۳-۴-۲-۴- تست MTT……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۴-۲-۴-۱- مراحل انجام MTT………………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان…………………………………………………………۶۲

۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه…………………………………………………………..۶۴

۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان……………………………………………….۶۶

۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه………………………………………………….۶۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱-۱- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………۷۱

۵-۱-۱-۲- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱-۳- اثر غلظت­های مختلف افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………….۷۲

۵-۱-۱-۳-۱- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..۷۲

۵-۱-۲- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero…………………………………………………………۷۳

۵-۱-۲-۱- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………۷۳

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

۵-۱-۲-۲- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۷۴

۵-۱-۲-۳- اثر غلظت­های مختلف قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero……………………………..۷۵

۵-۱-۲-۳-۱- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۱-۲-۳-۲- مکانیسم پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۲- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول ۲-۱- نمونه­هایی از ژن­های انکوژن­ها………………………………………………………………………………….۲۷

جدول ۲-۲- فهرست سندرم­های سرطان­های وراثتی کلیه………………………………………………………………..۲۷

جدول ۲-۳- نمونه­­هایی از ژن­های مهار کننده تومور ……………………………………………………………………..۲۹

جدول ۲-۴- DND Typing لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………..۳۳

جدول ۲-۵- DND Typing لاین سلولی Vero…………………………………………………………………………….۳۴

جدول ۴-۱- درصد زنده­مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

جدول۴-۲– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول۴-۳– درصد زنده مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول۴- ۴– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار ۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی MCF7……………………………………………………۶۲

نمودار ۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی Vero………………………………………………………۶۴

نمودار ۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی MCF7…………………………………………..۶۶

نمودار ۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی Vero……………………………………………..۶۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل ۲-۱ چرخه سلولی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

شکل ۲-۲ میزان شیوع سرطان تک گیر پستان………………………………………………………………………………..۱۳

شکل ۲-۳ آتاکسی تلانژکتازی………………………………………………………………………………………………………۱۸

شکل ۲-۴ جایگاه ژن­های BRAC1 و BRAC2……………………………………………………………………………..۱۹

شکل ۲-۵ پروتئین P53………………………………………………………………………………………………………………۲۰

شکل ۲-۶ سرطان التهابی پستان……………………………………………………………………………………………………۲۱

شکل ۲-۷ لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………….۳۳

شکل ۲-۸ لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………….۳۴

شکل ۲-۹ افتیمون Cuscuta pentagona……………………………………………………………………………………….۳۶

شکل ۲-۱۰ قارچ گانودرما Ganoderma Lucidum………………………………………………………………………..۳۷

شکل ۳-۱ میکروسکوپ معکوس و هود لامینار کلاس ۲…………………………………………………………………۴۴

شکل ۳-۲ انکوباتور……………………………………………………………………………………………………………………۴۵

شکل ۳-۳ محیط کشت و سرم……………………………………………………………………………………………………..۴۶

شکل ۳-۴ الایزاریدر و کرایوویال…………………………………………………………………………………………………۴۷

شکل ۳-۵ تانک نیتروژن و سانتریوفوژ…………………………………………………………………………………………..۴۸

شکل ۳-۶ پلیت ۹۶ خانه…………………………………………………………………………………………………………….۴۹

شکل ۳-۷ پاساژ سلولی……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

ادامه فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل ۳-۸ انجماد سلولی……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

شکل ۳-۹ لام نئوبار……………………………………………………………………………………………………………………۵۶

شکل ۳-۱۰ تبدیل MTT فورمازان………………………………………………………………………………………………..۵۷

شکل ۲-۱۱ ریختن عصاره بر روی سلول­ها……………………………………………………………………………………۵۸

شکل ۳-۱۲ ریختن رنگ MTT و ایجاد واکنش……………………………………………………………………………..۵۹

شکل ۵-۱ مکانیسم احتمالی سالسیلیک و جاسمونیک اسید در القا بیان ژن‏های دخیل در آپوپتوزیس…….۷۲

شکل ۵-۲ مکانیسم احتمالی اثرات گانودریک اسید و ترینوئید بر لاین سلول های MCF7 و Vero………۷۴

شکل ۵-۳ مکانیسم احتمالی اثر قارچ گانودرما بر تکثیر سلولی…………………………………………………………۷۶

 

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

شاید دوست داشته باشید:

طرز تهیه گیزاتما غذای خوشمزه و محلی ارومیه

  گیزاتما یکی از غذاهای خوشمزه و محلی ارومیه است که با بادمجان، کدو و سیب زمینی تهیه می شود […]

خوراکی های سرشار از ید | یاد بگیر

  عنصر ید به ساختن هورمون های تیروئید در بدن کمک می کند. این هورمون ها، سلول ها و متابولیسم […]

خوراکی های سرشار از ویتامین E | یاد بگیر

  ویتامین E، ویتامینی ضروری برای بدن با خاصیت آنتی اکسیدانی است. این ویتامین مفید برای سلامت پوست شناخته شده […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

[breadcrumb]
[breadcrumb]