گانودرما – بهین کاو

blog0 پرورش , , ,

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و تعریف…………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-1 گیاه افتیمون………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2-2- قارچ گانودرما…………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1- هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5-2- اهداف جزئی طرح…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- سرطان پستان………………………………………………………………………………………………………………………8

2-1-1- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران…………………………………………………………………………….8

2-1-2- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………..11

2-1-2-1- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها…………………………………………………………………………………………11

2-1-2-2- ژن­های سرکوب کننده تومور………………………………………………………………………………………12

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-1-3- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………………..13

2-1-3-1- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………13

2-1-3-1-1- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان…………………………………………………………………………14

2-1-3-1-2- بافت چربی…………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-3-1-3- استروژن و پروژسترون…………………………………………………………………………………………..15

2-1-3-1-4- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی………………………………………………………………………..15

2-1-3-1-5- هورمون پرولاکتین…………………………………………………………………………………………………16

2-1-3-1-6- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)……………………………………..16

2-1-3-1-7- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..17

2-1-3-1-8- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان پستان……………………………………………………………………17

2-1-3-2- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………18

2-1-4- روش­های درمانی سرطان پستان………………………………………………………………………………………22

2-1-4-1- پرتو درمانی………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-4-2- درمان­های دارویی……………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان پستان………………………………………………………………22

2-2- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC)……………………………………………………………..23

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2-1- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران………………………………………………………………………….23

2-2-2- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………..25

2-2-2-1- انکوژن­ها………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-2-2- ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………………………27

2-2-2-3- ژن­های مهارکننده تومور……………………………………………………………………………………………..28

2-2-2-4- مرگ برنامه­ریزی شده (آپوپتوزیس)……………………………………………………………………………..29

2-2-3- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………………..30

2-2-3-1- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-3-1-1- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..30

2-2-3-2- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-4- روش­های درمانی سرطان کلیه…………………………………………………………………………………………31

2-2-5- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه…………………………………………………………………31

2-2-5-1- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه…………………………………………………………………..31

2-2-5-2- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه…………………………………..32

2-3- لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………………..32

2-4- لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-3- افتیمون Cuscuta Pentagona………………………………………………………………………………………………………..35

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

2-1-3- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum …………………………………………………………………………….36

2-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- برنامه­های پیشبینی شده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………42

3-2- ابزارها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-2-2-لاین سلولی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………………………43

3-3- گروه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-4- برنامه اجرایی و سنجش……………………………………………………………………………………………………..50

3-4-1- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما………………………………………………………………..50

3-4-2- برنامه اجرایی و سنجش­ها………………………………………………………………………………………………51

3-4-2-1- پاساژ لاین سلولی………………………………………………………………………………………………………51

3-4-2-2- انجماد لاین سلولی…………………………………………………………………………………………………….52

3-4-2-2-1- روش کار……………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-2-2-2- ذوب لاین سلولی منجمد……………………………………………………………………………………….54

3-4-2-3- شمارش سلولی…………………………………………………………………………………………………………55

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

3-4-2-4- تست MTT……………………………………………………………………………………………………………..56

3-4-2-4-1- مراحل انجام MTT………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان…………………………………………………………62

4-2- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه…………………………………………………………..64

4-3- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان……………………………………………….66

4-4- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه………………………………………………….68

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..71

5-1-1- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………………………………..71

5-1-1-1- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………71

5-1-1-2- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..71

5-1-1-3- اثر غلظت­های مختلف افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………….72

5-1-1-3-1- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..72

5-1-2- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero…………………………………………………………73

5-1-2-1- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………73

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

5-1-2-2- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..74

5-1-2-3- اثر غلظت­های مختلف قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero……………………………..75

5-1-2-3-1- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..75

5-1-2-3-2- مکانیسم پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………75

5-2- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….78

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………81

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 2-1- نمونه­هایی از ژن­های انکوژن­ها………………………………………………………………………………….27

جدول 2-2- فهرست سندرم­های سرطان­های وراثتی کلیه………………………………………………………………..27

جدول 2-3- نمونه­­هایی از ژن­های مهار کننده تومور ……………………………………………………………………..29

جدول 2-4- DND Typing لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………..33

جدول 2-5- DND Typing لاین سلولی Vero…………………………………………………………………………….34

جدول 4-1- درصد زنده­مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….61

جدول4-2– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….63

جدول4-3– درصد زنده مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..65

جدول4- 4– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..67

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی MCF7……………………………………………………62

نمودار 4-2- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی Vero………………………………………………………64

نمودار 4-3- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی MCF7…………………………………………..66

نمودار 4-4- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی Vero……………………………………………..68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل 2-1 چرخه سلولی……………………………………………………………………………………………………………..10

شکل 2-2 میزان شیوع سرطان تک گیر پستان………………………………………………………………………………..13

شکل 2-3 آتاکسی تلانژکتازی………………………………………………………………………………………………………18

شکل 2-4 جایگاه ژن­های BRAC1 و BRAC2……………………………………………………………………………..19

شکل 2-5 پروتئین P53………………………………………………………………………………………………………………20

شکل 2-6 سرطان التهابی پستان……………………………………………………………………………………………………21

شکل 2-7 لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………….33

شکل 2-8 لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………….34

شکل 2-9 افتیمون Cuscuta pentagona……………………………………………………………………………………….36

شکل 2-10 قارچ گانودرما Ganoderma Lucidum………………………………………………………………………..37

شکل 3-1 میکروسکوپ معکوس و هود لامینار کلاس 2…………………………………………………………………44

شکل 3-2 انکوباتور……………………………………………………………………………………………………………………45

شکل 3-3 محیط کشت و سرم……………………………………………………………………………………………………..46

شکل 3-4 الایزاریدر و کرایوویال…………………………………………………………………………………………………47

شکل 3-5 تانک نیتروژن و سانتریوفوژ…………………………………………………………………………………………..48

شکل 3-6 پلیت 96 خانه…………………………………………………………………………………………………………….49

شکل 3-7 پاساژ سلولی……………………………………………………………………………………………………………….52

ادامه فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل 3-8 انجماد سلولی……………………………………………………………………………………………………………..53

شکل 3-9 لام نئوبار……………………………………………………………………………………………………………………56

شکل 3-10 تبدیل MTT فورمازان………………………………………………………………………………………………..57

شکل 2-11 ریختن عصاره بر روی سلول­ها……………………………………………………………………………………58

شکل 3-12 ریختن رنگ MTT و ایجاد واکنش……………………………………………………………………………..59

شکل 5-1 مکانیسم احتمالی سالسیلیک و جاسمونیک اسید در القا بیان ژن‏های دخیل در آپوپتوزیس…….72

شکل 5-2 مکانیسم احتمالی اثرات گانودریک اسید و ترینوئید بر لاین سلول های MCF7 و Vero………74

شکل 5-3 مکانیسم احتمالی اثر قارچ گانودرما بر تکثیر سلولی…………………………………………………………76

 

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال 23,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال
     

شامل : گلهای ترک - گل یاس وحشی - گل مگنولیا - گل رز...

به همراه معرفی و بررسی انواع غذاهایی که با قارچ تهیه می شود

اموزش آشپزی با قارچ

اموزش آشپزی با قارچ

     
25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال 25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال 25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال اموزش آشپزی با قارچ - اورجینال آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - اورجینال آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - اورجینال
     

به همراه معرفی و بررسی انواع غذاهایی که با قارچ تهیه می شود

شامل : گلهای ترک - گل یاس وحشی - گل مگنولیا - گل رز...

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

     
25,000 تومان خرید آموزش چگونگی پرورش قارچ صدفی - اورجینال 25,000 تومان خرید اموزش آشپزی با قارچ  - اورجینال 16,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل  - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - اورجینال طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ - اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - اورجینال
     

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

     
22,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ  - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید قارچ به شکلی کامل و آسان - اورجینال طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ - اورجینال پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
20,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید قارچ به شکلی کامل و آسان  - اورجینال 18,000 تومان خرید طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ - اورجینال 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد - اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
جدیدترین مجموعه آموزش کشت و پرورش قارچ - اورچینال مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

همراه با گارانتی

پرورش قارچ خوراکی در منزل

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت گوجه گلخانه ای

     
23,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کشت و پرورش قارچ - اورچینال 25,000 تومان خرید مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی
     

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کنسرو قارچ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی آموزشی کشت صیفی جات گلخانه ای و آشپزی بانوان با قارچ - جدید و دارای گارانتی پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی
     

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

به زبان فارسی

به زبان فارسی

همراه با گارانتی

     
25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 18,000 تومان خرید راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی 18,000 تومان خرید آموزشی کشت صیفی جات گلخانه ای و آشپزی بانوان با قارچ - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - جدید و دارای گارانتی خود اشتغالی از طریق تولید و پرورش انواع قارچ خوراکی - جدید و کامل - اورجینال
     

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

خود اشتغالی از طریق تولید و پرورش انواع قارچ خوراکی

     
17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی 23,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کشت وپرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 23,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی معادل22 سی دی تصویری - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید خود اشتغالی از طریق تولید و پرورش انواع قارچ خوراکی - جدید و کامل - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فیلم های آموزشی پرورش قارچ صدفی و دکمه ای در منزل - جدید و کامل - اورجینال آموزش جامع کشت قارچ(شغلی مستقل و پر سود) - جدید و کامل - اورجینال طرح امکان سنجی تولید قارچ بهمراه آموزش جامع پرورش قارچ - جدید و کامل - اورجینال طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن در سال - جدید و کامل - اورجینال
     

فیلم های آموزشی پرورش قارچ صدفی و دکمه ای در منزل

آموزش تصویری تولید انواع قارچ خوراکی و طرح توجیهی جهت دریافت وام خود اشتغالی.

طرح امکان سنجی تولید قارچ بهمراه آموزش جامع پرورش قارچ.آموزش قدم به قدم تصویری

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش قارچ خوراکی

     
15,000 تومان خرید فیلم های آموزشی پرورش قارچ صدفی و دکمه ای در منزل - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش جامع کشت قارچ(شغلی مستقل و پر سود) - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید طرح امکان سنجی تولید قارچ بهمراه آموزش جامع پرورش قارچ - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن در سال - جدید و کامل - اورجینال
     
     

Related Post

شاید دوست داشته باشید:

طرز تهیه گیزاتما غذای خوشمزه و محلی ارومیه

گیزاتما یکی از غذاهای خوشمزه و محلی ارومیه است که با بادمجان، کدو و سیب زمینی تهیه می شود و […]

خوراکی های سرشار از ید | یاد بگیر

عنصر ید به ساختن هورمون های تیروئید در بدن کمک می کند. این هورمون ها، سلول ها و متابولیسم بدن […]

خوراکی های سرشار از ویتامین E | یاد بگیر

ویتامین E، ویتامینی ضروری برای بدن با خاصیت آنتی اکسیدانی است. این ویتامین مفید برای سلامت پوست شناخته شده است […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.